Vrátiť na hlavnú stranu


Vlastnosti:
• Odoláva vode a vodným roztokom.
• Odoláva voči neoxidujúcim kyselinám, lúhom, soliam a ich roztokom.
• V organických rozpúšťadlách (alifatických, aromatických a halogenizovaných uhľovodíkoch ) je rozpustný len pri teplotách vyšších ako 80 °C.
• Je stály pri teplotách - 50 °C až + 85 °C
• Má výborné dielektrické vlastnosti.
• Predmety z neho vyrobené sú tvarovo stále.
• Vyžaduje pomerne nízke spracovateľské teploty (z toho vyplýva nízka energetická náročnosť).
• Vyhovuje všetkým hygienickým predpisom a normám pre styk s požívatinami.
• Pri jeho nanášaní nie je potrebné spojivo.
• Má výhodné vlastnosti o sa týka priepustnosti plynov a pár
• Pri spracovaní vzniká odpad, ktorý je v zmysle zákona o odpadoch čistý, charakterizovaný ako ostatný odpad.
• Polyméry sú vyňaté z registrácie REACH